Why IBM desperately needed to buy SoftLayer

Why IBM desperately needed to buy SoftLayer   http://gigaom.com/2013/06/04/why-ibm-desperately-needed-to-buy-softlayer/